Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


15-02-2012 17:50:09

Korekta raportu bieżącego nr 4/2012 - Zawarcie istotnej umowy w zakresie urządzeń dla przemysłu górniczego (8/2012)

Zarząd Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka") dokonuje korekty raportu bieżącego nr 4/2012 z dnia 8 lutego 2012 r. w związku z §17 ust. 2 Regulaminu ASO celem doprecyzowania jego treści, w tym w szczególności uzasadnienia przyczyn niewskazania warunków finansowych zawartej umowy.

Treść raportu po korekcie: Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 7 lutego 2012 r. zawarta została umowa ramowa pomiędzy Emitentem a spółką z branży górniczej ("Zamawiający"). Umowa została zawarta na wytworzenie zdalnego systemu monitoringu ruchu górotworu. Głównym celem projektu jest stworzenie mechanizmu do wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami wynikającymi ze zdarzeń sejsmicznych takich jak tąpnięcia, zawały czy wypiętrzenie górotworu. Wdrożenie systemu w znaczny sposób podniesie bezpieczeństwo pracy w podziemiu kopalni. Projekt jest unikatowym rozwiązaniem na skalę światową. W ramach podpisanej umowy możliwa będzie równoległa realizacja innych projektów dla branży górniczej.

Zgodnie z treścią zawartej umowy Emitent otrzymywać będzie od Zamawiającego wynagrodzenie stanowiące koszty realizacji projektu przez Emitenta powiększone o odpowiednią wysokość marży płatne w ramach realizacji harmonogramu danego projektu. Emitentowi przysługuje również dodatkowe wynagrodzenie miesięczne stanowiące odpowiedni procent marży od zawartych kontraktów przez Zamawiającego na wdrożenie systemu. Emitent będzie miał prawo do dodatkowego wynagrodzenia również po zakończeniu niniejszej umowy przez okres 10 lat.

Wraz z zawarciem niniejszej umowy Emitent otrzyma zaliczkę na realizację pierwszego projektu. W ramach zawartej umowy powstanie kilka zastrzeżeń patentowych, które pozostaną własnością spółki.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji informacji o zawarciu niniejszej umowy z uwagi na spodziewany istotny pozytywny wpływ zawartej umowy na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta. Umowa ta została uznana za istotną z uwagi na fakt rozpoczęcia realizacji celu strategicznego, a ponadto stanowi ona ważny element przyjętej strategii rozwoju Spółki, o której Emitent informował w Dokumencie Informacyjnym z dnia 30 października 2011 r.

Zarząd Binary Helix S.A. podkreśla, iż umowa dotycząca realizacji innowacyjnego projektu dla przemysłu górniczego ma charakter umowy ramowej, która w pierwszej kolejności pozwoli na wytworzenie zdalnego systemu monitoringu ruchu górotworu, a następnie umożliwi Spółce równoległą realizację innych projektów dla branży górniczej. W związku z charakterem prowadzonej przez Emitenta działalności gospodarczej, która polega na opracowywaniu i komercjalizacji wysoce innowacyjnych urządzeń i technologii z branży elektronicznej, z uwagi na parametry finansowe tejże umowy [pokrycie kosztów prac badawczych przez kontrahenta (powiększonych o marżę Spółki), wynagrodzenie prowizyjne od kontraktów zawartych przez kontrahenta, prawo do dodatkowego wynagrodzenia również po zakończeniu umowy przez okres 10 lat] oraz przyszły fakt posiadania przez Spółkę kilku zastrzeżeń patentowych, które powstaną w wyniku realizacji umowy, Emitent uznał ww. umowę za umowę istotną, pomimo braku możliwości dokładnego określenia wielkości obrotów generowanych z tymże kontrahentem.

W związku z powyższym celem wypełnienia obowiązku w rozumieniu § 17 ust. 2 Regulaminu ASO Emitent zobowiązuje się do podawania do publicznej wiadomości w raportach kwartalnych informacji o wykonaniu niniejszej umowy, tj. wielkość wygenerowanych przychodów z tymże dystrybutorem, począwszy od raportu kwartalnego za I kwartał 2012 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu przed korektą: Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 7 lutego 2012 r. zawarta została istotna umowa pomiędzy Emitentem a prężną spółką z branży górniczej ("Zamawiający"). Umowa została zawarta na wytworzenie zdalnego systemu monitoringu ruchu górotworu. Głównym celem projektu jest stworzenie mechanizmu do wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami wynikającymi ze zdarzeń sejsmicznych takich jak tąpnięcia, zawały czy wypiętrzenie górotworu. Wdrożenie systemu w znaczny sposób podniesie bezpieczeństwo pracy w podziemiu kopalni. Projekt jest unikatowym rozwiązaniem na skalę światową. W ramach podpisanej umowy możliwa będzie równoległa realizacja innych projektów dla branży górniczej.

Zgodnie z treścią zawartej umowy Emitent otrzymywać będzie od Zamawiającego wynagrodzenie stanowiące koszty realizacji projektu przez Emitenta powiększone o odpowiednią wysokość marży płatne w ramach realizacji harmonogramu danego projektu. Emitentowi przysługuje również dodatkowe wynagrodzenie miesięczne stanowiące odpowiedni procent marży od zawartych kontraktów przez Zamawiającego na wdrożenie systemu. Emitent będzie miał prawo do dodatkowego wynagrodzenia również po zakończeniu niniejszej umowy przez okres 10 lat.

Wraz z zawarciem niniejszej umowy Emitent otrzyma zaliczkę na realizację pierwszego projektu. W ramach zawartej umowy powstanie kilka zastrzeżeń patentowych, które pozostaną własnością spółki.

Zawarcie niniejszej umowy wpisuje się w strategię rozwoju Binary Helix S.A. opisaną w Dokumencie Informacyjnym - realizacja innowacyjnych projektów w zakresie urządzeń i rozwiązań dla przemysłu górniczego.

W opinii Zarządu Emitenta niniejsza umowa ramowa będzie mieć znaczący wpływ na wyniki finansowe Binary Helix S.A. w przyszłości.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


158/174

Następny komunikat: → Korekta raportu bieżącego nr 3/2012 - Zawarcie istotnej umowy na dystrybucję reduktorów zużycia energii elektrycznej (7/2012)

Poprzedni komunikat: ← Przyjęcie przez Emitenta kryteriów istotności zawieranych umów (9/2012)