Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2012-02-08 21:15:55

Informacja o wyborze biegłego rewidenta (5/2012)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 7 lutego 2012 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę nr 1/II/2012 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011. Rada Nadzorcza dokonała wyboru spółki HLB M2 Audyt Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie. Podmiot ten wpisany jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3697.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


160/174

Następny komunikat: → Zawarcie istotnej umowy w zakresie urządzeń dla przemysłu górniczego (4/2012)

Poprzedni komunikat: ← Korekta raportu bieżącego nr 3/2012 - Zawarcie istotnej umowy na dystrybucję reduktorów zużycia energii elektrycznej (7/2012)