Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2018-06-29 12:24:21

Otrzymanie upomnienia od GPW (12/2018)

Zarząd Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 28 czerwca 2018 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 672/2018 w sprawie upomnienia spółki Binary Helix S.A.

W związku z niedochowaniem przez Emitenta wymogów co to trybu i warunków publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2017, obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, celem zdyscyplinowania Spółki do terminowego wypełniania obowiązków informacyjnych na rynku NewConnect w przyszłości, Zarząd Giełdy postanowił o nałożeniu na Spółkę kary upomnienia, na podstawie § 17 ust. 1 i § 17c ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, oraz w związku z § 6 ust. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że dołoży wszelkich starań, aby zaistniała sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt.13) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


42/172

Następny komunikat: → Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Binary Helix S.A. wraz z projektami uchwał (11/2018)

Poprzedni komunikat: ← Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Binary Helix S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku (13/2018)