Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2023-01-17 14:36:31

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku (1/2023)

Zarząd Spółki pod firmą BINARY HELIX S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka", "Emitent") informuje, że raporty okresowe Emitenta przekazywane w 2023 roku, będą publikowane w następujących terminach:

Raporty kwartalne:

  • raport kwartalny za IV kwartał 2022 r. – 14.02.2023 r.
  • raport kwartalny za I kwartał 2023 r. – 15.05.2023 r.
  • raport kwartalny za II kwartał 2023 r. – 14.08.2023 r.
  • raport kwartalny za III kwartał 2023 r. – 14.11.2023 r.

Raport roczny:

  • raport roczny za 2022 r. – 31.05.2023 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej przez Emitenta w formie raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 6 ust. 14. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


9/172

Następny komunikat: → Nałożenie na Emitenta upomnienia (11/2022)

Poprzedni komunikat: ← Rozwią zanie umowy z biegłym rewidentem (2/2023)