Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


22-12-2011 14:09:07

Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D oraz zakończenia notowań praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D (10/2011)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 1549/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. postanowił:

1) określić dzień 27 grudnia 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki Binary Helix S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: a) 2.393.000 (dwóch milionów trzystu dziewięćdziesięciu trzech tysięcy) akcji serii B, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLBNRHL00013", b) 276.175 (dwustu siedemdziesięciu sześciu tysięcy stu siedemdziesięciu pięciu) akcji serii C, pod warunkiem dokonania w dniu 27 grudnia 2011 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLBNRHL00013", c) 47.146 (czterdziestu siedmiu tysięcy stu czterdziestu sześciu) akcji serii D, pod warunkiem dokonania w dniu 27 grudnia 2011 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLBNRHL00013"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "BINARY" i oznaczeniem "BHX"; 3) określić dzień 23 grudnia 2011 r. jako dzień ostatniego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 47.146 (czterdziestu siedmiu tysięcy stu czterdziestu sześciu) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Binary Helix S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLBNRHL00021".

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


165/174

Następny komunikat: → Złożenie wniosku o wyznaczenie ostatniego dnia notowania PDA serii D oraz pierwszego dnia notowania akcji serii B, C i D na rynku NewConnect (9/2011)

Poprzedni komunikat: ← Realizacja istotnego zamówienia na reduktory napięcia i wyświetlacze reklam Rotoscreen (1/2012)