Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2013-07-22 15:38:23

Raport roczny Binary Helix S.A. za rok obrotowy 2012(19/2013)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny Binary Helix S.A. za rok obrotowy 2012.

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Pliki PDF

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności

Opinia biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego

BHX raport roczny za rok obrotowy 2012


58/66

Następny komunikat: → Raport kwartalny za I kwartał 2013 r. (10/2013)

Poprzedni komunikat: ← Raport kwartalny za II kwartał 2013 r. (23/2013)