Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2018-04-06 13:02:14

Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 r. (3/2018) (5/2018)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka", "Emitent") niniejszym przekazuje korektę raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 r. opublikowanego w systemie EBI nr 3/2018 z dnia 14 lutego 2018 r.

Korekcie podlegają następujące dane finansowe:

W tabeli „Rachunku zysków i strat” w kolumnie: Dane narastająco za okres 1.01.2017 r. – 31.12.2017 r., wykazano: • w pozycji D. Pozostałe przychody operacyjne wpisana była kwota 350.464,34 zł a powinno być 0,00 zł, • w pozycji D. III. Inne przychody operacyjne wpisana była kwota 350.464,34 zł a powinno być 0,00 zł, • w pozycji E. Pozostałe koszty operacyjne wpisana była kwota 1.031,86 zł a powinno być 1.708,55 zł, • w pozycji E. III. Inne koszty operacyjne wpisana była kwota 1.031,86 zł a powinno być 1.708,55 zł. • w pozycji F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej wpisana była kwota 275.342,01 zł a powinno być (-) 264.894,54 zł, • w pozycji H. Koszty finansowe wpisana była kwota 0,00 zł a powinno być 98,93 zł, • w pozycji I. Zysk (strata) brutto wpisana była kwota 275.342,01 zł a powinno być (-) 264.993,47 zł, • w pozycji L. Zysk (strata) netto wpisana była kwota 275.342,01 zł a powinno być (-) 264.993,47 zł.

Emitent w załączeniu przekazuje skorygowaną treść raportu kwartalnego za IV kwartał 2017.

Zarząd Emitenta informuje, iż dokonał analizy przyczyn powstania błędów, wynikających z oczywistej pomyłki pisarskiej, które spowodowały konieczność dokonania korekty raportu za IV kwartał 2017. Wdrożył dodatkowe mechanizmy kontrolne, celem zapewnienia dalszego sumiennego i starannego wypełniania obowiązków informacyjnych, w tym przekazywania w raportach kwartalnych danych finansowych, które rzetelnie odzwierciedlają stan faktyczny, a także deklaruje dołożenie wszelkich starań, aby zaistniała sytuacja nie powtórzyła się przyszłości.

PODSTAWA PRAWNA: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


Pliki PDF

BHX raport kwartalny za 4q2017 KOREKTA


34/66

Następny komunikat: → Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku (3/2018)

Poprzedni komunikat: ← Raport okresowy za I kwartał 2018 roku (6/2018)