Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2016-06-23 22:32:50

Informacja Zarządu w związku dokonaniem przydziału akcji serii E (7/2016)

W związku z przydziałem akcji zwykłych na okaziciela serii E emitowanych na podstawie Uchwały Zarządu nr 12 z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego (RB EBI 20/2015) oraz planowanym wprowadzeniem akcji zwykłych na okaziciela serii E do obrotu w ASO na rynku NewConnect, Zarząd Spółki BINARY HELIX S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1) Data rozpoczęcia subskrypcji lub sprzedaży: Akcje serii E wyemitowane zostały w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. w trybie subskrypcji prywatnej. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 14 grudnia 2015 r.

2) Data przydziału instrumentów finansowych: Data przydziału akcji serii E: 10.06.2016.

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: Subskrypcja prywatna obejmowała nie więcej niż 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w ramach kapitału docelowego określonego w Statucie Spółki.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożony zapisy: Stopa redukcji nie wystąpiła.

5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej objętych zostało 1.797.171 (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): Akcje serii E były obejmowane po cenie emisyjnej równej 1,00 zł (słownie: jeden złoty i zero groszy) za jedną akcję. Akcje serii E zostały w całości opłacone gotówką.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: Na akcje serii E zapis złożyło 12 podmiotów.

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: Akcje serii E zostały przydzielone 12 podmiotom.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję: Akcje serii E nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów. Do emisji akcji serii E nie zostały zaliczone koszty.

Podstawa prawna:

§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


67/172

Następny komunikat: → Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Binary Helix S.A. wraz z projektami uchwał (6/2016)

Poprzedni komunikat: ← Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Binary Helix S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku. (8/2016)