Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2013-06-28 20:55:33

Istotna informacja - rozszerzenie współpracy naukowej (16/2013)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 28 czerwca 2013 r. wpłynęła do sekretariatu Spółki umowa ramowa zawarta pomiędzy Emitentem a Politechniką Śląską - Centrum Energetyki Prosumenckiej z siedzibą w Gliwicach ("Politechnika"). Zawarta umowa określa ramy współpracy w zakresie realizacji inicjatyw, programów, projektów lub usług o charakterze akademickim, technologicznym i naukowym.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Celem zawarcia niniejszej umowy jest stała współpraca naukowa pomiędzy Emitentem i Politechniką, realizacja prac badawczo-rozwojowych, opracowanie nowych produktów, doradztwo naukowo-badawcze, konsultacje techniczno-technologiczne oraz ekspertyzy naukowe.

Przedmiotem współpracy z Politechniką będą projekty Emitenta z zakresu oszczędności energii elektrycznej oraz jej produkcji, zwłaszcza helikalne turbiny wiatrowe i reduktory a także inne technologie energooszczędne.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji informacji o zawarciu niniejszej umowy z uwagi na spodziewany pozytywny wpływ stałej współpracy z Politechniką na jakość produktów i rozwiązań technologicznych Spółki, co w konsekwencji przełoży się w przyszłości na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


122/173

Następny komunikat: → Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2012 rok (15/2013)

Poprzedni komunikat: ← Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Binary Helix S.A. w dniu 29 czerwca 2013 r. (17/2013)