Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2022-05-31 19:27:26

Raport roczny za 2021 rok (4/2022)

Zarząd spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach przekazuje w załączeniu raport roczny Emitenta za rok obrotowy 2021.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”


Pliki PDF

BHX sprawozdanie finansowe za 2021

BHX sprawozdanie Zarządu za 2021

BHX opinia biegłego z badania SF za 2021

BHX raport roczny za 2021


12/68

Następny komunikat: → Raport okresowy za I kwartał 2022 roku (3/2022)

Poprzedni komunikat: ← Raport okresowy za II kwartał 2022 roku (2/2022)