Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2013-05-15 18:24:50

Rozwiązanie umowy na dystrybucję reduktorów zużycia energii elektrycznej (7/2013)

Zarząd Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, iż w dniu 29 marca 2013 roku do biura Spółki wpłynęło od POL-TV MULTIMEDIA Sp. z o.o. wypowiedzenie umowy na dystrybucję reduktorów zużycia energii elektrycznej zawartej w dniu 2 lutego 2012 r., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI 7/2012 . Przedmiotowa umowa została wypowiedziana z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Z związku z powyższym Spółka nie będzie już podawała do publicznej wiadomości w raportach kwartalnych informacji o wykonaniu niniejszej umowy.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


129/172

Następny komunikat: → Rozwiązanie umowy w zakresie urządzeń dla przemysłu górniczego (6/2013)

Poprzedni komunikat: ← Wyjaśnienie przyczyny opóźnienia w przekazaniu raportu nr 7/2013 (8/2013)