Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2015-11-20 14:59:30

Korekta raportu bieżącego nr 17/2015 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Binary Helix S.A. na dzień 14.12.2015 r. (18/2015)

Zarząd Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że w opublikowanym raporcie nr 17/2015 z dnia 17 listopada 2015 roku doszło do pomyłek redaktorskich w treści raportu bieżącego jak i w załącznikach: BHX - Projekty uchwał 14.12.2015, Opinia Zarządu, BHX - Regulamin WZ oraz BHX - Regulamin RN.

W związku z powyższym Emitent koryguje treść raportu nr 17/2015 w następujący sposób:

 1. W pkt. II raportu bieżącego

Przed korektą było:

„II. § 5 ust. 1 Statutu”

Po korekcie jest:

„II. § 7 ust. 1 Statutu”

 1. W pkt. X § 23 lit l) w sekcji proponowane brzmienie:

Przed korektą było:

„wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny umowy istotnej z członkiem Zarządu Spółki, prokurentem lub likwidatorem albo ze znaczącym Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % (pięć procent) akcji w kapitale zakładowym lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi; „umowa istotna” oznacza umowę powodującą zobowiązanie Spółki lub rozporządzanie majątkiem Spółki równowartości w złotych przekraczającej 100.000 EUR EUR (sto tysięcy euro),”

Po korekcie jest:

„wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny umowy istotnej z członkiem Zarządu Spółki, prokurentem lub likwidatorem albo ze znaczącym Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % (pięć procent) akcji w kapitale zakładowym lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi; „umowa istotna” oznacza umowę powodującą zobowiązanie Spółki lub rozporządzanie majątkiem Spółki równowartości w złotych przekraczającej 100.000 EUR (sto tysięcy euro),”

Poniżej Emitent publikuje pełną treść raportu bieżącego po korekcie:

Zarząd spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 14 grudnia 2015 r. na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Hotelu Flora w Tychach (43-100), przy ul. Katowickiej 10.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Proponowane są zmiany Statutu Spółki, których wykaz poniżej wraz z dotychczasowym brzemieniem odpowiednich postanowień Statutu:

I. do § 7 dodaje się ustępy od 10 do 17 o następującym brzmieniu:

10) Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 253.224,00 zł (dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia cztery złote), w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy).

11) Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały tj. do 14.12.2018 roku.

12) W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednej lub kilku emisji akcji.

13) Upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego zawiera uprawnienie Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.

14) Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne.

15) Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może w całości lub w części, pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w granicach kapitału docelowego.

16) Z zastrzeżeniem ustępu 15 i 17, gdy przepisy ustawy Kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej, w granicach upoważnienia Zarząd może decydować o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz emisjami warrantów subskrypcyjnych, a w szczególności Zarząd jest umocowany do:

1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,

2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,

3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty prywatnej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

17) Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.

II. § 7 ust. 1 Statutu

Dotychczasowe brzmienie:

 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 337 632,10 zł (trzysta trzydzieści siedem tysięcy sześćset trzydzieści dwa złote dziesięć groszy) i dzieli się na nie więcej niż 3.376.321 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia jeden) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym:

a) 660.000 (sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.660.000,

b) 2.393.000 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000.000.001 do 002.393.000,

c) 276.175 (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.276.175,

d) 47.146 (czterdzieści siedem tysięcy sto czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.047.146.

Proponowane brzmienie:

 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 337 632,10 zł (trzysta trzydzieści siedem tysięcy sześćset trzydzieści dwa złote dziesięć groszy) i dzieli się na nie więcej niż 3.376.321 (trzy miliony trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia jeden) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym:

a) 660.000 (sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.660.000,

b) 2.393.000 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000.000.001 do 002.393.000,

c) 276.175 (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.276.175,

d) 47.146 (czterdzieści siedem tysięcy sto czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.047.146.

Zmiana zapisu w związku z podwyższeniem kapitału o emisję akcji serii E:

 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 352.632,10 (trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści dwa 10/100) złote i nie więcej niż 687.632,10 (sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści dwa 10/100) złote i dzieli się na 3.526.321 (trzy miliony pięćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta dwadzieścia jeden) do 6.876.321 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia jeden) akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł każda, w tym:

a) 660.000 (sześćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.660.000,

b) 2.393.000 (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000.000.001 do 002.393.000,

c) 276.175 (dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.276.175,

d) 47.146 (czterdzieści siedem tysięcy sto czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.047.146.

e) nie mniej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji serii E o numerach od 000.000.001 do 003.500.000.

III. W § 10 Statutu wykreśla się ust. 2 i ust. 3,

Dotychczasowe brzmienie § 10:

 1. Akcje są zbywalne, zastrzeżeniem kolejnych ustępów.

 2. Na zbycie akcji imiennych serii A wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej

 3. Prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych serii A posiada akcjonariusz SATUS Venture spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa FUNDUSZ KAPITAŁU ZALĄŻKOWEGO Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie.

Proponowane brzmienie:

 1. Akcje są zbywalne.

IV. § 15 ust. 4 Statutu:

Dotychczasowe brzmienie:

 1. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych Akcjonariuszy, którzy taki wniosek zgłosili, popartej 75 % (siedemdziesiąt pięć procent) głosów Walnego Zgromadzenia.

Proponowane brzmienie:

 1. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia bezwzględną większością głosów.

V. W § 16 Statutu skreśla się ust. 6 o następującym brzmieniu:

 1. wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny umowy istotnej z członkiem Rady Nadzorczej, „umowa istotna” oznacza umowę powodującą zobowiązanie Spółki lub rozporządzanie majątkiem Spółki równowartości w złotych przekraczającej 20.000,00 EUR (dwadzieścia tysięcy euro).

VI. § 22 ust. 1 Statutu:

Dotychczasowe brzmienie:

 1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, że:

a) jeżeli Akcjonariuszem jest SATUS Venture Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka Komandytowa - FUNDUSZ KAPITAŁU ZALĄŻKOWEGO Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Krakowie i posiada co najmniej 15 % (piętnaście procent) akcji w kapitale zakładowym spółki lub 15 % (piętnaście procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu, to przysługuje mu osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania oświadczeniem kierowanym do Spółki 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, przy Radzie Nadzorczej składającej się z 5 (pięciu) do 6 (sześciu) członków, a przy Radzie składającej się z 7 (siedmiu) członków, do powoływania i odwoływania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, a w tym (niezależnie od ilości członków Rady Nadzorczej) członka pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

b) jeżeli Akcjonariuszem jest Sławomir Huczała i posiada co najmniej 10 % (dziesięć procent) akcji w kapitale zakładowym spółki lub 10 % (dziesięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu, to posiada on osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej, pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, oświadczeniem kierowanym do Spółki

zaś pozostałych Członków Rady Nadzorczej powoływać i odwoływać będzie Walne Zgromadzenie.

Proponowane brzmienie:

 1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, że jeżeli Akcjonariuszem jest Sławomir Huczała i posiada co najmniej 10 % (dziesięć procent) akcji w kapitale zakładowym spółki lub 10 % (dziesięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu, to posiada on osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania oświadczeniem kierowanym do Spółki 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, a w tym (niezależnie od ilości członków Rady Nadzorczej) członka pełniącego funkcję Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, zaś pozostałych Członków Rady Nadzorczej powoływać i odwoływać będzie Walne Zgromadzenie.

VII. § 22 ust. 4 Statutu

Dotychczasowe brzmienie:

 1. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na trzyletnią wspólną kadencję Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok ich urzędowania.

Proponowane brzmienie:

 1. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na trzyletnią wspólną kadencję, która jest wspólna dla członków Rady Nadzorczej powołanych przez akcjonariusza w drodze uprawnień osobistych, określonych w § 22 ust. 1, jak i akcjonariuszy powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok ich urzędowania.

VIII. § 22 ust. 5 Statutu

Dotychczasowe brzmienie:

 1. Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego przez uprawnionego Akcjonariusza, zgodnie z ust. 1 lit. a) lub lit. b) powyżej, wygasa z dniem utraty lub wygaśnięcia uprawnień osobistych Akcjonariusza. Rada Nadzorcza uchwałą dokonuje potwierdzenia faktu i daty wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Proponowane brzmienie:

 1. Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego przez uprawnionego Akcjonariusza, zgodnie z ust. 1 powyżej, wygasa z upływem kadencji, z dniem utraty lub wygaśnięcia uprawnień osobistych Akcjonariusza. Rada Nadzorcza uchwałą dokonuje potwierdzenia faktu i daty wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

IX. § 22 ust. 6 Statutu

Dotychczasowe brzmienie:

 1. Jeżeli wygaśnie mandat Członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie: z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej albo wygaśnie mandat Członka Rady Nadzorczej z przyczyn określonych w ust. 5 powyżej, pozostali Członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego Członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy od daty kooptacji albo do dnia upływu kadencji Rady Nadzorczej, w zależności, który z tych terminów upłynie jako pierwszy. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż jeden Członek powołany na powyższych zasadach.

Proponowane brzmienie:

 1. Jeżeli wygaśnie mandat Członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie: z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej albo wygaśnie mandat Członka Rady Nadzorczej z przyczyn określonych w ust. 5 powyżej, pozostali Członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego Członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru Członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy od daty kooptacji albo do dnia upływu kadencji Rady Nadzorczej, w zależności który z tych terminów upłynie jako pierwszy. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż dwóch Członków powołanych na powyższych zasadach.

X. § 23 Statutu

Dotychczasowe brzmienie:

Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu i przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

a) uchwalanie Regulaminu Zarządu Spółki,

b) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto i pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i działalności Rady Nadzorczej,

c) analiza i ocena bieżącej działalności Spółki,

d) stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu, dotyczących udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków,

e) zatwierdzenie rocznych planów finansowych (budżet operacyjny) i strategicznych planów gospodarczych (biznesplan),

f) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,

g) ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu,

h) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

i) wyrażanie zgody na obejmowanie, nabywanie i zbywanie przez Spółkę udziałów lub akcji w spółkach,

j) wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem i zaciąganie wszelkich zobowiązań, powyżej kwoty 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych), nieprzewidzianych w budżecie operacyjnym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,

k) wyrażanie zgody, o której mowa w art. 380 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

l) wyrażanie zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomości lub udziału we współwłasności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego, na wydzierżawienie nieruchomości oraz ustanowienie na nieruchomości, udziale we współwłasności nieruchomości, prawie użytkowania wieczystego lub udziale w prawie użytkowania wieczystego ograniczonego prawa rzeczowego,

m) obciążanie jakichkolwiek aktywów Spółki prawe, którego wartość przekracza 50.00,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych),

n) wyrażenie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a osobami bliskimi względem członków Zarządu lub w jakikolwiek sposób z nimi powiązanymi,

o) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny umowy istotnej z członkiem Zarządu Spółki, prokurentem lub likwidatorem albo ze znaczącym Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % (pięć procent) akcji w kapitale zakładowym lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi; „umowa istotna” oznacza umowę powodującą zobowiązanie Spółki lub rozporządzanie majątkiem Spółki równowartości w złotych przekraczającej 20.000,00 EUR (dwadzieścia tysięcy euro),

p) udzielanie zgody na umarzanie zobowiązań osoby trzeciej wobec Spółki, jeżeli ich suma łącznie w ciągu roku obrotowego, przekroczy równowartość 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych)

q) wyrażanie zgody na otwarcie przez Spółkę oddziałów, filii, przedstawicielstw i innych placówek,

r) ustanowienie hipoteki.

Proponowane brzmienie:

Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu i przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

a) uchwalanie Regulaminu Zarządu Spółki,

b) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto i pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i działalności Rady Nadzorczej,

c) analiza i ocena bieżącej działalności Spółki,

d) stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu, dotyczących udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków,

e) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,

f) ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu,

g) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

h) wyrażanie zgody na obejmowanie, nabywanie i zbywanie przez Spółkę udziałów lub akcji w spółkach, za wyjątkiem nabycia papierów wartościowych za pośrednictwem biura maklerskiego w ramach działalności inwestycyjnej Spółki,

i) wyrażanie zgody, o której mowa w art. 380 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

j) wyrażanie zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomości lub udziału we współwłasności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego, na wydzierżawienie nieruchomości oraz ustanowienie na nieruchomości, udziale we współwłasności nieruchomości, prawie użytkowania wieczystego lub udziale w prawie użytkowania wieczystego ograniczonego prawa rzeczowego,

k) wyrażenie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a osobami bliskimi względem członków Zarządu lub w jakikolwiek sposób z nimi powiązanymi,

l) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny umowy istotnej z członkiem Zarządu Spółki, prokurentem lub likwidatorem albo ze znaczącym Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % (pięć procent) akcji w kapitale zakładowym lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi; „umowa istotna” oznacza umowę powodującą zobowiązanie Spółki lub rozporządzanie majątkiem Spółki równowartości w złotych przekraczającej 100.000 EUR (sto tysięcy euro),

m) wyrażanie zgody na otwarcie przez Spółkę oddziałów, filii, przedstawicielstw i innych placówek,

n) ustanowienie hipoteki.

XI. § 24 Statutu

Dotychczasowe brzmienie:

 1. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie każdego roku obrotowego sporządzić oraz w ciągu sześciu miesięcy przedstawić Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie finansowe za miniony rok obrotowy oraz pisemne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w tym okresie wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki.

 2. Zarząd zobowiązany jest do sporządzania i dostarczania Radzie Nadzorczej Spółki do akceptacji następujące dokumenty:

 • budżet operacyjny Spółki na następny rok obrotowy, nie później niż na 30 (trzydzieści) dni przed rozpoczęciem kolejnego roku obrotowego,

 • aktualizowany co rok trzyletni strategiczny plan gospodarczy Spółki (biznesplan), nie później niż na 30 (trzydzieści) dni przed rozpoczęciem kolejnego roku obrotowego.

Proponowane brzmienie:

Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie każdego roku obrotowego sporządzić oraz w ciągu sześciu miesięcy przedstawić Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie finansowe za miniony rok obrotowy oraz pisemne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w tym okresie wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki.

XII. § 26 ust. 5 Statutu

Dotychczasowe brzmienie:

 1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa.

Proponowane brzmienie:

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

XIII. § 27 ust. 5 Statutu

Dotychczasowe brzmienie:

 1. Wszelkie spory, mogące powstać na tle niniejszego Statutu, podlegają rozpoznaniu i rozstrzygnięciu przez sąd polubowny (sąd arbitrażowy) powołany zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Proponowane brzmienie:

5.Wszelkie spory, mogące powstać na tle niniejszego Statutu, podlegają rozpoznaniu i rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Spółki.

W załączeniu Emitent raz jeszcze publikuje wszystkie załączniki dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Pliki PDF

BHX instrukcja do głosowania przez pełnomocnika na NWZA 14.12.2015

Opinia Zarządu

BHX wzór pełnomocnictwa na NWZA 14.12.2015

BHX Regulamin WZ

BHX Projekty uchwał 14.12.2015

BHX Regulamin RN

BHX Ogłoszenie o zwołaniu NWZA


76/173

Następny komunikat: → Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Binary Helix S.A. wraz z projektami uchwał (17/2015)

Poprzedni komunikat: ← Korekta raportu bieżącego nr 18/2015 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Binary Helix S.A. na dzień 14.12.2015 r.(19/2015)