Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2012-06-12 18:31:15

Zawarcie istotnej umowy na dystrybucję urządzeń Emitenta na rynek brytyjski (16/2012)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 11 czerwca 2012 r. podpisał umowę ze spółką Citytechmate Ltd z siedzibą w Londynie ("Dystrybutor"). Zawarta umowa określa warunki współpracy w zakresie podejmowanych wspólnie przez obie strony działań mających na celu sprzedaż na rynku brytyjskim różnych urządzeń Spółki m.in. Rotoss, Rotoscreen, Rollscreen.

Niniejsza umowa jest początkiem współpracy Binary Helix S.A. z Dystrybutorem w zakresie dystrybucji urządzeń zgodnie z zamówieniami Dystrybutora na rynek brytyjski. W nawiązaniu do treści zawartej umowy Dystrybutor jest obowiązany m.in. przestrzegać terytorialnego zasięgu swoich działań handlowych, tj. terytorium Wielkiej Brytanii, samodzielnie i na własny koszt prowadzić działania marketingowe, a także zaniechać w okresie trwania umowy jakichkolwiek działań konkurencyjnych, z kolei Emitent jako producent odpowiedzialny jest m.in. za prawidłową realizację umowy w części produkcyjnej, jakość i gwarancję urządzeń, a także za terminy ich dostaw. Umowa jest zawarta na wyłączność na okres 1 roku z możliwością dalszego przedłużenia na okres 5 lat.

Zarząd Emitenta szacuje wartość niniejszego kontraktu na kwotę ok. 1,1 mln zł w 2012 roku.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji informacji o zawarciu niniejszej umowy z uwagi na spodziewany istotny pozytywny wpływ zawartej umowy na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta w przyszłości. Umowa ta została uznana za istotną, zgodnie z przyjętymi przez Spółkę kryteriami istotności zawieranych umów (vide RB EBI 9/2012), tj. przekroczeniem przez wartość przedmiotu umowy 10% kapitałów własnych Emitenta. Ponadto, Zarząd Spółki wskazuje jako znaczący fakt rozpoczęcia współpracy z nowym dystrybutorem urządzeń Emitenta, operującym na nowym i niedostępnym do tej pory dla Emitenta rynku. Zawarcie niniejszej umowy wpisuje się w strategię rozwoju Binary Helix S.A., opisaną w Dokumencie Informacyjnym Spółki z dnia 30 października 2011 r. - rozwój i sprzedaż urządzeń Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


150/172

Następny komunikat: → Zawarcie istotnej umowy na produkcję urządzeń Emitenta (14/2012)

Poprzedni komunikat: ← Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011 (17/2012)