Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2012-06-06 19:42:12

Zawarcie istotnej umowy na produkcję urządzeń Emitenta (14/2012)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 5 czerwca 2012 r. zawarł umowę z dużą firmą specjalizująca się wytwarzaniu urządzeń elektronicznych oraz szaf rozdzielni elektrycznych. ("Dostawca"). Zawarta umowa określa warunki współpracy w zakresie produkcji reduktorów energii przez Dostawcę.

W nawiązaniu do treści przedmiotowej umowy, Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednio dużego potencjału produkcyjnego na potrzeby realizacji zamówień Spółki w 2012 roku oraz w latach następnych. Dostawca utworzy własny stan magazynowy objętych umową urządzeń, co przyśpieszy realizację zamówień, a także zostaną wdrożone dodatkowe systemy kontroli jakości na etapie produkcyjnym. Dostawca gwarantuje zwiększenie mocy produkcyjnych w wykonaniu niniejszej umowy, w razie zgłoszenia takiej potrzeby przez Spółkę.

Umowa jest zawarta na czas nieokreślony. Zarząd Spółki szacuje wartość przedmiotu niniejszej umowy na ok. 800 tys. zł w okresie 2012 r.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji informacji o zawarciu niniejszej umowy z uwagi na spodziewany istotny pozytywny wpływ zawartej umowy na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta. Umowa ta została uznana za istotną, zgodnie z przyjętymi przez Spółkę kryteriami istotności zawieranych umów (RB EBI 9/2012), tj. przekroczeniem przez wartość przedmiotu umowy 10% kapitałów własnych Emitenta. Ponadto, Zarząd Spółki wskazuje jako istotny fakt rozpoczęcia współpracy z nowym producentem urządzeń Emitenta, zdecydowanie poprawiając możliwości i tempo realizacji zleceń, co jest kluczowe w obecnej sytuacji ekonomicznej Spółki.

Zawarcie niniejszej umowy wpisuje się w strategię rozwoju Binary Helix S.A., opisaną w Dokumencie Informacyjnym Spółki z dnia 30 października 2011 r. - rozwój i sprzedaż urządzeń Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


151/172

Następny komunikat: → Zawarcie istotnej umowy na dystrybucję urządzeń Emitenta na rynek brytyjski (13/2012)

Poprzedni komunikat: ← Zawarcie istotnej umowy na dystrybucję urządzeń Emitenta na rynek brytyjski (16/2012)