Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2012-06-05 21:23:40

Zawarcie istotnej umowy na dystrybucję urządzeń Emitenta na rynek brytyjski (13/2012)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 4 czerwca 2012 r. podpisał umowę ze spółką z branży ochrony osób i mienia Blackwall Security Ltd z siedzibą w Londynie ("Dystrybutor"). Zawarta umowa określa warunki współpracy w zakresie podejmowanych wspólnie przez obie strony działań mających na celu sprzedaż na rynku brytyjskim różnych urządzeń Spółki m.in. Sky Track, Sky Guardian, MediaComBasic oraz CyberDog.

Niniejsza umowa jest początkiem współpracy Binary Helix S.A. z Dystrybutorem w zakresie dystrybucji urządzeń zgodnie z zamówieniami Dystrybutora na rynek brytyjski. W nawiązaniu do treści zawartej umowy Emitent jako producent odpowiedzialny jest m.in. za prawidłową realizację umowy w części produkcyjnej, jakość i gwarancję urządzeń, a także za terminy ich dostaw. Dystrybutor z kolei jest obowiązany m.in. przestrzegać terytorialnego zasięgu swoich działań handlowych, tj. terytorium Wielkiej Brytanii, samodzielnie i na własny koszt prowadzić działania marketingowe, a także zaniechać w okresie trwania umowy jakichkolwiek działań konkurencyjnych. Umowa jest zawarta na wyłączność na okres 6 miesięcy z możliwością dalszego przedłużenia.

Dystrybutor obecnie zamierza zastosować urządzenia Spółki wśród swoich klientów z sektorów: 1. Security Services - dla organizacji cywilnych i indywidualnego klienta, 2. Security Services dla organizacji państwowych, 3. Dla organizacji morskich bazujących w UK, 4. Dla większych firm deweloperskich.

Pierwszym etapem nawiązanej współpracy będzie testowanie produktów Spółki w realnych sytuacjach i zaprezentowanie ich klientom Dystrybutora. Po potwierdzeniu przydatności i możliwości zastosowania urządzeń zostanie opracowany harmonogram zamówień pod konkretnych klientów Dystrybutora. W przypadku pomyślności pierwszego etapu współpracy z Dystrybutorem, Zarząd Emitenta szacuje wartość niniejszego kontraktu na kwotę ok. 1 mln zł w 2012 roku.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji informacji o zawarciu niniejszej umowy z uwagi na spodziewany istotny pozytywny wpływ zawartej umowy na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta. Umowa ta została uznana za istotną, zgodnie z przyjętymi przez Spółkę kryteriami istotności zawieranych umów (RB EBI 9/2012), tj. przekroczeniem przez wartość przedmiotu umowy 10% kapitałów własnych Emitenta. Ponadto, Zarząd Spółki wskazuje jako istotny fakt rozpoczęcia współpracy z nowym dystrybutorem urządzeń Emitenta, operującym na nowym i niedostępnym do tej pory dla Emitenta rynku. Zawarcie niniejszej umowy wpisuje się w strategię rozwoju Binary Helix S.A., opisaną w Dokumencie Informacyjnym Spółki z dnia 30 października 2011 r. - rozwój i sprzedaż urządzeń Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


154/174

Następny komunikat: → Zmiana terminu publikacji raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2011 (12/2012)

Poprzedni komunikat: ← Zawarcie istotnej umowy na produkcję urządzeń Emitenta (14/2012)