Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2012-12-28 14:58:53

Informacja o wyborze biegłego rewidenta (35/2012)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 28 grudnia 2012 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę nr 2/12/2012 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. Rada Nadzorcza dokonała wyboru: Biuro Rachunkowe "PATRONAT" Stanisław Stec z siedzibą w Katowicach. Podmiot ten wpisany jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 767.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


137/174

Następny komunikat: → Istotna informacja - rozszerzenie kanałów dystrybucji (34/2012)

Poprzedni komunikat: ← Istotna informacja - rozszerzenie kanałów dystrybucji (36/2012)