Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2014-12-24

Zmniejszenie stanu posiadania (11/2014)

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu 23 grudnia 2014 r. otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 69 w zw. z art. 69a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Satus Venture Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, komplementariusza (podmiot dominujący) Satus Venture Sp. z o.o. Spółka Komandytowa będącego z kolei komplementariuszem (podmiotem dominującym) Satus Venture Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Fundusz Kapitału Zalążkowego Spółka Komandytowo – akcyjna zwana dalej FKZ, która to spółka jest akcjonariuszem Binary Helix S.A. zawiadamiającą w imieniu Satus Venture Sp. z o.o. jako podmiotu dominującego wobec FKZ o zmianie dotychczas posiadanego przez FKZ, (a pośrednio przez Satus Venture Sp. z o.o.) udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów (w przedstawianym stanie faktycznym 47,27%) o co najmniej 1% głosów (w przedstawianym stanie faktycznym o 1,36%) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Binary Helix S.A. Zmiana dotychczas posiadanego przez FKZ udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów zostało spowodowane w wyniku przeprowadzonych przez FKZ transakcji zbycia w okresie od 18.12.2014 roku do 19.12.2014 roku na rynku NewConnect w sumie 46.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda, przy czym transakcja, która bezpośrednio spowodowała zmianę o 1% w stosunku do dotychczas posiadanego udziału przeprowadzona została dnia 19.12.2014r. Przed w/w zmianą Satus Venture Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Fundusz Kapitału Zalążkowego Spółka Komandytowo – akcyjna posiadała 1.596.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Binary Helix S.A., co stanowiło 47,27% w kapitale zakładowym oraz 1.596.000 głosów na walnym zgromadzeniu spółki Binary Helix S.A., co stanowiło 47,27% w ogólnej liczbie głosów. W wyniku w/w zmiany Satus Venture Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Fundusz Kapitału Zalążkowego Spółka Komandytowo – akcyjna posiada 1.550.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Binary Helix S.A., co stanowi 45,91% w kapitale zakładowym oraz 1.550.000 głosów na walnym zgromadzeniu spółki Binary Helix S.A., co stanowi 45,91% w ogólnej liczbie głosów. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


92/110

Następny komunikat: → Zmniejszenie stanu posiadania (10/2014)

Poprzedni komunikat: ← Zmniejszenie stanu posiadania (12/2014)