Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2015-05-07 16:18:38

Wykreślenie członka Rady Nadzorczej z KRS (4/2015)

Zarząd Binary Helix Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (zwany dalej: Emitent, Spółka) w dniu 7 maja 2015 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieście w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 29 kwietnia 2015 roku sygn. akt: KR XI NS-REJ. KRS /002228/15/210 o wykreśleniu Pana Waldemara Zagajewskiego jako Członka Rady Nadzorczej Emitenta z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Z chwilą uprawomocnienia się wyroku sądu skazującego Waldemara Zagajewskiego za przestępstwo wymienione w art. 18 § 2 k.s.h. tj. z dniem 26 listopada 2014 roku utracił on prawo pełnienia funkcji członka rady nadzorczej i wygasł jego mandat. Sąd Rejestrowy uznał, iż wpis dotyczący pełnienia przez wskazaną osobę funkcji członka rady nadzorczej jest niedopuszczalny ze względu na obowiązujące przepisy prawa i jako taki został z urzędu wykreślony.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


85/172

Następny komunikat: → Przedłużenie umowy z Autoryzowanym Doradcą (3/2015)

Poprzedni komunikat: ← Powołanie członka Rady Nadzorczej (5/2015)