Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2018-05-28 17:37:24

Odstąpienie przez Emitenta od umowy o badanie i ocenę sprawozdania finansowego (8/2018)

Zarząd Binary Helix S.A. ("Spółka", „Emitent”) informuje, iż w dniu 28 maja 2018 roku na podstawie art. 493 § 1 Kodeksu Cywilnego wystosował do Zakładu Rachunkowości AWE Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej ("Zleceniobiorca") pismo o odstąpieniu w trybie natychmiastowym od zawartej w dniu 09 stycznia 2018 roku umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego ("Umowa").

Decyzja Zarządu Spółki o odstąpienie od Umowy została pozytywnie zaopiniowana w dniu 28 maja 2018 roku przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 23 Statutu Spółki oraz § 14 Regulaminu Rady Nadzorczej. Powodem wypowiedzenia umowy jest wysoce prawdopodobny brak możności terminowego wykonania umowy, co w następstwie mogłoby spowodować opóźnienie w publikacji raportu okresowego i wywołać negatywne reperkusje zarówno wobec akcjonariuszy jak i wobec spółki.

PODSTAWA PRAWNA: § 3 ust.1 pkt. 12) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


45/172

Następny komunikat: → Zmiana terminu publikacji raportu rocznego (7/2018)

Poprzedni komunikat: ← Podpisanie umowy z biegłym rewidentem (9/2018)