Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2023-03-08

Informacja o wyborze biegłego rewidenta (4/2023)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 08.03.2023 roku Spółka podpisała umowę z biegłym rewidentem w przedmiocie zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.

Umowa zawarta została z Kancelarią Biegłych Rewidentów KSIĘGA Sp. z o.o., al. Roździeńskiego 188b, 40-203 Katowice, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w KRBR pod nr 2916. Umowa została zawarta przez Spółkę na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 01/02/2023 z dnia 08.02.2023 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


7/172

Następny komunikat: → Rozwią zanie umowy z biegłym rewidentem (2/2023)

Poprzedni komunikat: ← Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Binary Helix S.A. wraz z projektami uchwał (8/2023)