Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2014-05-10 17:59:05

Utrzymanie kary pieniężnej nałożonej na Emitenta (10/2014)

Zarząd Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 9 maja 2014 roku Spółka powzięła wiadomość o podjęciu, na podstawie § 17c ust. 8 i 9 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, rzez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 555/2014 z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie utrzymania w mocy uchwały nr 310/2014 Zarządu Giełdy z dnia 17 marca 2014 r.

Zarząd Giełdy, po ponownym rozpoznaniu sprawy nałożenia na spółkę BINARY HELIX S.A. kary pieniężnej w wysokości 5.000 zł (pięciu tysięcy złotych) oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Giełdy w przedmiotowej sprawie, postanawia utrzymać w mocy uchwałę nr 310/2014 Zarządu Giełdy z dnia 17 marca 2014 r.

Przedmiotowa uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.


98/172

Następny komunikat: → Wypowiedzenie umowy przez Animatora Rynku (9/2014)

Poprzedni komunikat: ← Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Binary Helix S.A. w dniu 9 maja 2014 r po zarządzonej przewie w obradach. (11/2014)