Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2012-12-31 18:48:14

Istotna informacja - rozszerzenie kanałów dystrybucji (36/2012)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 31 grudnia 2012 r. zawarta została umowa pomiędzy Emitentem a Advanced Technologies Company Ltd. z siedzibą w Dohuk, Kurdistan, Iraq ("Dystrybutor"). Zawarta umowa określa warunki współpracy w zakresie podejmowanych wspólnie przez obie strony działań mających na celu sprzedaż, montaż i obsługę serwisową 12 różnych typów reduktorów zużycia energii elektrycznej w obwodach oświetleniowych oraz urządzeń Rotoscreen do wyświetlania reklam. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2013 r.

Dystrybutor jest obowiązany m.in. przestrzegać terytorialnego zasięgu swoich działań handlowych, tj. Republika Iraku.

Zarząd Binary Helix S.A. podkreśla, iż przedmiotowa umowa ma charakter umowy ramowej, w związku z tym Spółka nie jest w stanie przewidzieć dokładnej wielkości obrotów generowanych z tymże kontrahentem, z uwagi na fakt każdorazowego składania przez dystrybutora zamówień, które będą pochodną popytu zgłaszanego przez klientów dystrybutora. Emitent, pomimo braku możliwości dokładnego określenia wielkości obrotów generowanych z tymże kontrahentem, uznał to za informację istotną dla akcjonariuszy, iż produkty oferowane prze Spółkę spotykają się z coraz większym uznaniem wśród odbiorców i są przedmiotem zainteresowania nowych firm jako ich dystrybutorów oraz nowych rynków zbytu.

Zarząd Spółki informuje, że wraz z zawarciem niniejszej umowy dokonano już sprzedaży pierwszych urządzeń objętych umową.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


135/173

Następny komunikat: → Informacja o wyborze biegłego rewidenta (35/2012)

Poprzedni komunikat: ← Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 r. (1/2013)