Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2021-12-20 15:00:19

Podpisanie umowy z biegłym rewidentem (16/2021)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Katowicach ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 20 grudnia 2021 roku Spółka podpisała aneks do umowy z biegłym rewidentem w przedmiocie zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.

Umowa zawarta została z Firmą "Usługi Księgowo-Finansowe" Antonina Fiałkowska, z siedzibą w Zabrzu, ul. Broniewskiego 12/47 wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w KIBR pod nr 404.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


18/174

Następny komunikat: → Rejestracja w KRS zmiany adresu siedziby Emitenta i wpisanie adresu strony internetowej (14/2021)

Poprzedni komunikat: ← Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku (1/2022)