Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2021-09-01 12:03:48

Korekta raportu kwartalnego za II kwartał 2021 r. (11/2021)(12/2021)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka", "Emitent") niniejszym przekazuje korektę raportu kwartalnego za II kwartał 2021 r. opublikowanego w systemie EBI nr 11/2021 z dnia 14 sierpnia 2021 r.

Korekcie podlegają następujące dane dotyczące tabeli Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta (metoda pośrednia):

W tabeli w sekcji „A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Korekty razem za okres od 01.04.20 r. do 30.06.20 r.” została wpisana błędna kwota 58.004,95 zł zł zamiast jak miało być 62.575,46 zł

Powyższa korekta spowodowała konsekwentnie zmiany w 4 kolejnych sekcjach tejże kolumny, które są sumą korygowanej pozycji.

W tabeli w sekcji „F. Środki pieniężne na początek okresu” została wpisana błędna kwota 1.243,11 zł zamiast jak miało być 778,92 zł

Emitent w załączeniu przekazuje skorygowaną treść raportu kwartalnego za II kwartał 2021.

Zarząd Emitenta informuje, iż dokonał analizy przyczyn powstania błędu, wynikających z oczywistej pomyłki pisarskiej, które spowodowały konieczność dokonania korekty raportu za II kwartał 2021. Wdrożył dodatkowe mechanizmy kontrolne, celem zapewnienia dalszego sumiennego i starannego wypełniania obowiązków informacyjnych, w tym przekazywania w raportach kwartalnych danych, które rzetelnie odzwierciedlają stan faktyczny, a także deklaruje dołożenie wszelkich starań, aby zaistniała sytuacja nie powtórzyła się przyszłości.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.


Pliki PDF

Korekta 2q2021


16/68

Następny komunikat: → Raport okresowy za II kwartał 2021 roku (11/2021)

Poprzedni komunikat: ← Raport okresowy za III kwartał 2021 roku (15/2021)