Binary Helix S.A. Komunikaty giełdowe spółki

inwestorzy@binaryhelix.eu


2019-08-21 11:00:06

Korekta raportu kwartalnego za II kwartał 2019 r. (12/2019) (13/2019)

Zarząd Spółki Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka", "Emitent") niniejszym przekazuje korektę raportu kwartalnego za II kwartał 2019 r. opublikowanego w systemie EBI nr 12/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r.

Korekcie podlegają następujące dane dotyczące struktury akcjonariatu:

W tabeli „Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu” nie został wykazany akcjonariusz, który przed publikacją przedmiotowego raportu przekroczył próg 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Emitent w załączeniu przekazuje skorygowaną treść raportu kwartalnego za II kwartał 2019.

Zarząd Emitenta informuje, iż dokonał analizy przyczyn powstania błędu, wynikających z oczywistej pomyłki pisarskiej, które spowodowały konieczność dokonania korekty raportu za II kwartał 2019. Wdrożył dodatkowe mechanizmy kontrolne, celem zapewnienia dalszego sumiennego i starannego wypełniania obowiązków informacyjnych, w tym przekazywania w raportach kwartalnych danych, które rzetelnie odzwierciedlają stan faktyczny, a także deklaruje dołożenie wszelkich starań, aby zaistniała sytuacja nie powtórzyła się przyszłości.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


Pliki PDF

BHX raport kwartalny za 2q2019 korekta


27/68

Następny komunikat: → Raport okresowy za II kwartał 2019 roku (12/2019)

Poprzedni komunikat: ← Raport okresowy za III kwartał 2019 roku (14/2019)